Consenso al trattamento dei dati personali

Consenso scritto

 

 

 

Con la presente acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi della VitoReality, s.r.o. a scopo di vendita / acquisto / noleggio, marketing. Questo consenso può essere revocato in qualsiasi momento per iscritto e ha una durata definita di 10 anni.

 

 

 

 

 

nome:

 

cognome:

 

Reg.:

 

indirizzo:

 

e-mail:

 tel. No:

 

Acconsento al trattamento dei dati personali e all’invio di notizie per 10 anni.

 

Data, luogo: firma:

Consent to the processing of personal data

Written consent

 

 

 

I hereby give my consent to the processing of my personal data according to the VitoReality, s.r.o. for the purpose of sale / purchase / rental, marketing. This consent can be withdrawn at any time in writing and is for a definite period of 10 years.

 

 

 

 

 

name:

 

Last name:

 

Reg .:

 

Address:

 

e-mail:

 tel.No .:

 

I agree with the processing of personal data and sending news for 10 years.

 

Date, Place: Signature:

Affitto

Siamo professionisti del settore.
Scopri l’offerta attuale.

Vendita

Siamo professionisti del settore.
Scopri l’offerta attuale.

Vendita

Siamo professionisti del settore.
Scopri l’offerta attuale.

Vendita

Informazioni sulla protezione dei dati personali relative al consenso al trattamento dei dati personali a fini di marketing dell’azienda

Information about the protection of personal data regarding consent to the processing of personal data for marketing purposes of the company

Introduzione

VitoReality porta un’esperienza unica, 
case piene di vita e dell comfort familiare a  Nitra e nella periferia.

Contatto

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Písomné udelenie súhlasu

 

Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov spoločnosti VitoReality, s.r.o. na účely predaja/kúpy/prenájmu, marketingu. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať a je na dobu určitú po dobu 10 rokov.

 

 

Meno:

Priezvisko:

Nar.:

Adresa:

e-mail:

t. č.:

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov a zasielanie noviniek po dobu 10 rokov.

Dátum, miesto:                                                                                                                                                                                      Podpis:

Informácia o ochrane osobných údajov ohľadom súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely spoločnosti

Vážení klienti,

 

v tomto informačnom memorande vám chceme poskytnúť podrobné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov na marketingové účely. Na úvod by sme vám chceli vysvetliť, prečo sme vás požiadali o súhlas
so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely.

 

Hlavným cieľom uvedeného spracovania je ponúknuť vám najnovšie informácie o aktuálnych
a nových produktoch a službách a našich obchodných partnerov. Ďalším cieľom je poskytovať časovo obmedzené ponuky a praktické informácie,
a to v písomnej alebo elektronickej forme. Snažíme sa vytvárať ponuky
na mieru na základe segmentácie a profilovania a prezentovať vám iba relevantné ponuky produktov a služieb, aby ste neboli zaplavení ponukami produktov, ktoré už máte k dispozícii alebo ktoré nevyhovujú vašim potrebám.

 

Vzhľadom na to, že 25. 5. 2018 nadobudne účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, je potrebné, aby sme od vás získali nový súhlas, ktorý zodpovedá novým požiadavkám.

 

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme pripravili vo forme otázok, aby toto informačné memorandum bolo čo najviac prehľadné a praktické
z hľadiska vyhľadávania informácií. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k vami poskytnutému súhlasu, zavolajte na našu linku: 0904 515 067 alebo pošlite email na: info@vitoreality.sk

 

 

OBSAH

 1. Kto je správca vašich osobných údajov?
 2. Aké vaše osobné údaje spracúvame?
 3. Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú?
 4. Na aké účely ste poskytli svoj súhlas?
 5. Prečo dochádza k profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu?
 6. Ako dlho budeme spracúvať vaše osobné údaje?
 7. Kto sú naši obchodní partneri?
 8. Kto môže mať prístup k vašim osobným údajom?
 9. Aké sú vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?
 10. Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov?

 

 

 

 

 1. KTO JE SPRÁVCA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Správca osobných údajov je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov.
Na marketingové účely je správca vašich osobných údajov spoločnosť: VitoReality, s.r.o.

 

 

 1. AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

Na marketingové účely spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov, ktoré nám pomáhajú určiť ponuku produktov a služieb, ktorá by sa vám mohla páčiť a riešiť vaše potreby.

■ Základné identifikačne údaje – meno, sídlo, dátum narodenia, adresa bydliska.

■ Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa.

■ Socio-demografické údaje – štatistické údaje o veku, pohlaví, vzdelaní,

zamestnaní, počte detí.

■ Informácie o využití produktov a služieb – aké služby ste u nás mali v minulosti, informácie o využívaní internetovej zákazníckej zóny. Na základe týchto údajov vám vieme odporúčať vhodné produkty a služby.

■ Informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iných interakcií s vami, napríklad pomocou e-mailu, chatu, SMS správ.

■ Geolokačné údaje – geolokačné údaje z webového prehliadača. Tieto údaje môžu zvyčajne slúžiť
na odporúčanie kontaktu na najbližšieho sprostredkovateľa alebo pobočku.

 

 1. Z AKÝCH ZDROJOV OSOBNÉ ÚDAJE POCHÁDZAJÚ?

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od vás. Tieto osobné údaje uvádzate
v klientskej zmluve, prípadne ste ich uviedli na ďalších dokumentoch.

Osobné údaje môžu tiež pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad
z obchodného registra. Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať.

 

 1. NA AKÉ ÚČELY STE POSKYTLI SVOJ SÚHLAS?

Súhlas ste poskytli na marketingové účely, ktoré zahŕňajú nasledujúce činnosti:

■ponuka produktov a služieb. Ponuky vám na základe vášho súhlasu môžeme poskytovať elektronickou formou, najmä formou e-mailových správ alebo správ posielaných na mobilné zariadenia cez telefónne číslo, prostredníctvom webovej klientskej zóny, písomnou formou alebo formou telefonického hovoru,

■ automatizované spracúvanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku vašim individuálnym potrebám,

■ prieskumy trhu a prieskumy spokojnosti zákazníkov s využívanými produktmi a službami.

Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby sme vám mohli posielať individuálne ponuky produktov a služieb a našich obchodných partnerov. Bez takto poskytnutého súhlasu vám individuálne ponuky produktov a služieb nemôžeme poskytovať.

 

 1. PREČO DOCHÁDZA K PROFILOVANIU A AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVANIU?

Naša spoločnosť sa vám snažia poskytovať individuálne upravené ponuky produktov a služieb. Z tohto dôvodu vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu profilujeme. Na tento účel používame automatické informačné systémy, webové aplikácie alebo kalkulačky. Podľa toho vám posielame individualizované správy a ponuky produktov a služieb našej spoločnosti.

Automatické vyhodnocovanie (profilovanie) osobných údajov nám pomôže vás a vaše potreby lepšie spoznať, odhadnúť budúce konanie a podľa toho prispôsobiť naše produkty a služby.

 

 1. AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Súhlas ste udelili spoločnosti na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 10 rokov od ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu alebo do momentu, keď váš súhlas odvoláte.

Ak nie ste, ani sa nestanete klientom spoločnosti, váš súhlas bude v platnosti 10 rokov od udelenia alebo
do momentu, keď ho odvoláte.

Po uplynutí príslušného času budú vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas.

 

 1. KTO SÚ NAŠI OBCHODNÍ PARTNERI?

V súhlase ste tiež súhlasili s ponukami produktov a odovzdaním osobných údajov našim vybraným obchodným partnerom. Naši obchodní partneri rovnako dodržiavajú pravidlá ochrany osobných údajov a uzatvorili sme
s nimi zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

 

 1. KTO MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?

Na spracúvanie údajov na marketingové účely môžu mať k vašim údajom prístup aj ďalšie subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia, ktorých úlohou je poskytovať služby spoločnosti. Napríklad to môžu byť externé spoločnosti, ktoré spravujú naše systémy alebo iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov na marketingové účely. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, na základe čoho sú tiež povinní dodržiavať striktné pravidlá ochrany osobných údajov.

 

 1. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre spoločnosti v Slovenskej republike dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

 

Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov

Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne
aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu
alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

 

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup
k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

 

Právo na opravu

Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska? Prosím, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.

 

 

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj spoločnosť VitoReality, s.r.o má povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje.

 

Právo na obmedzenie spracovania

Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať.

 

Právo na prenositeľnosť údajov

Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje
v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.

 

Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie

Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami
a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

 

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

S vaším podnetom alebo sťažnostnou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

 

Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené?

Jednotlivé práva môžete uplatniť v spoločnosti, a to telefonicky na linke: 0904 515 067, poslaním e-mailu
na adresu: info@vitoreality.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti alebo
na korešpondenčnú adresu: Fraňa Mojtu 42, 949 01, Nitra

 

Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne.

 

Za aký čas môžete očakávať odpoveď od spoločnosti?

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však
do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať.

 

 1. AKO MÔŽETE ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená,
že ho môžete kedykoľvek odvolať. Nechcete ďalej dostávať ponuky produktov a služieb a našich obchodných partnerov? Je nám to ľúto, ale vaše rozhodnutie úplne rešpektujeme.

 

Čo má odvolanie súhlasu obsahovať?

■ Kto odvolanie podáva. Uveďte, prosím, vaše meno a priezvisko, adresu bydliska a dátum narodenia, aby sme vás vedeli identifikovať.

■Komu odvolanie podávate. Odvolanie môžete adresovať všetkým pobočkám, alebo, ak chcete zachovať posielanie ponúk vybraných pobočiek, uveďte iba tie, ktorým chcete alebo nechcete povoliť, aby vás ďalej kontaktovali.

■ Informáciu, že si neželáte, aby sme spracúvali vaše osobné údaje. Ak by ste chceli dostávať iba vybrané ponuky, uveďte, prosím, o aké ponuky ide, aby sme vám mohli vyhovieť.

■ Váš vlastnoručný podpis.

 

Akým spôsobom môžem odvolanie poslať?

■ Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely je možné poslať  v písomnej podobe, a to preto, aby sme mali o vašom odvolaní riadny záznam. Odvolanie nezabudnite podpísať.

■Písomným vyhlásením poslaným do sídla alebo na korešpondenčnú adresu spoločnosti.

■Písomným vyhlásením podaným v ktorejkoľvek pobočke. Aktuálny zoznam pobočiek nájdete tu:

Farská 44, 949 01, Nitra

Rodinný dom

ponúka na prenájom luxusný rodinný dom v Komjaticiach. Dom má 20 á pozemok, je luxusne zariadený, má bazén a veľkú záhradu. Rodinný dom je voľný ihneď. Cena nájmu je 1350,-€ + 250,-€ energie. Viac informácií získate na uvedenom kontakte

Contact

Rent

The house and the apartment must have the ability to impress.

We are professional in the field.

Look at the current offer.

Sale

The house and the apartment must have the ability to impress.

We are professional in the field.

Look at the current offer.

Home

Real estate agency with character and heart.

Vitoreality brings unique apartments  and houses

full of life and family atmosphere

in NITRA and its surroundings.

About us

Our company offers mediation of rental, purchase and sale of real estate. We offer real estate services in Slovak, English and Italian.

The motto of our company is the belief that the process of selling, buying and renting should be as simple and efficient as possible.

We are at your disposal to meet your requirements.

Trust

Our goal is to help the customer with the utmost care at all phases of mediation, help maximize the value of his assets and make the overall sales process efficient and profitable. We work with lawyers and notaries, as well as with financial professionals.

Transparency of the sale, purchase and rental process

We believe that the entire process of sales, purchasing and renting has to be developed in an atmosphere of complete trust and transparency.

Innovative and personalized marketing

Marketing is the heart of our business. We always create a personalized marketing plan that emphasizes the uniqueness of each property and we look at innovative and high-quality communication actions designed to present real estate in the best possible light.

Foreign customer portfolios

We have a database of international buyers and tenants in Nitra and its surroundings and our job is to find the perfect property for every client.

Maximum commitment and attention to data

What motivates us is a strong passion for this activity. We strive to get the best results, from careful preparation of sales, purchases and rental and throughout the process we take care of every detail, because we believe the details always matter .

Chi siamo

La nostra azienda offre la mediazione di noleggio, acquisto e vendita di immobili. Offriamo servizi immobiliari in slovacco, inglese e italiano.

Il motto della nostra azienda è la convinzione che il processo di vendita, acquisto e affitto deve essere il più semplice ed efficace possibile.

Siamo a vostra disposizione per soddisfare le vostre esigenze.

Fiducia

Il nostro obiettivo è aiutare il cliente con la massima cura in tutte le fasi della mediazione, contribuire a massimizzare il valore delle sue attività e rendere l’intero processo di vendita efficiente e redditizio. Lavoriamo con avvocati e notai, anche con gli esperti di finanza.

Trasparenza del processo di vendita, acquisto e noleggio

Crediamo che l’intero processo di vendita, acquisto e noleggio deve svilupparsi in un’atmosfera di totale fiducia e trasparenza.

Marketing innovativo e personalizzato

Il marketing è il cuore del nostro business. Creiamo sempre un piano di marketing personalizzato che sottolinea l’unicità di ogni proprietà e esploriamo azioni di comunicazione innovative e di alta qualità progettate per presentare le proprietà in modo ottimale.

Portafogli clienti esteri

Abbiamo un database di acquirenti e inquilini internazionali a Nitra e nei suoi dintorni e il nostro compito è quello di trovare la proprietà perfetta per ogni cliente.

Massimo impegno e attenzione ai dati

Ciò che ci stimola è una forte passione per questa attività. Ci sforziamo di ottenere il risultato migliore, da una preparazione accurata delle vendite, degli acquisti e del noleggio e durante tutto il processo, ci occupiamo di ogni dettaglio, perché crediamo che i dettagli sono sempre importanti.

O nás

VitoReality, s.r.o.

Naša spoločnosť ponúka sprostredkovanie prenájmu, kúpy a predaja nehnuteľností. Realitné služby ponúkame v slovenskom, v anglickom a talianskom jazyku.

Mottom našej spoločnosti je presvedčenie, že proces predaja, kúpy a nájmu by mal byť čo najjednoduchší a najefektívnejší.

Sme Vám k dispozícii, aby sme vyhoveli Vašim požiadavkám.

Dôvera

Našim cieľom je pomôcť zákazníkovi s maximálnou starostlivosťou počas všetkých fáz sprostredkovania, pomáhať mu maximalizovať hodnotu jeho majetku a robiť celý predajný proces efektívnym a výnosným. Spolupracujeme s právnikmi a notármi, taktiež s odborníkmi z oblasti financií.

Transparentnosť procesu predaja, kúpy a prenájmu
Veríme, že celý proces predaja, kúpy a prenájmu sa musí rozvíjať v atmosfére úplnej dôvery a transparentnosti.

Inovatívny a personalizovaný marketing

Marketing je srdcom nášho podnikania. Vždy zostavujeme personalizovaný marketingový plán, ktorý kladie dôraz na jedinečnosť každej nehnuteľnosti a skúmame inovatívne a vysoko kvalitatívne komunikačné akcie určené na prezentáciu nehnuteľností v čo najlepšom svetle.

Zahraničné portfólio zákazníka

Máme databázu medzinárodných záujemcov o nákup a nájom nehnuteľností v Nitre a okolí a našou úlohou je nájsť perfektnú nehnuteľnosť pre každého klienta.

Maximálny záväzok a pozor na údaje

To, čo nás motivuje, je silná vášeň pre túto aktivitu. Snažíme sa získať čo najlepší výsledok, od starostlivej prípravy predaja, kúpy a prenájmu sa počas celého procesu starostlivo staráme o každý detail, pretože sme presvedčení, že na detailoch záleží, vždy.

MailChimp for WordPress: Form Preview

Kontakt

Prenájom

Sme profesionálmi v danom odvetví.

Pozrite sa na aktuálnu ponuku.

Predaj

Sme profesionálmi v danom odvetví.

Pozrite sa na aktuálnu ponuku.

Úvod

                VitoReality prináša jedinečné

                domy plné života a rodinnej

                atmosféry v Nitre a jej okolí.